Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Na stronach m4investments.pl  szanujemy prywatność naszych Użytkowników. Mając na uwadze powyższe niniejszym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszych stron (dalej jako: Użytkownicy) i korzystających z naszych usług jako administratora danych osobowych. 

Poniższe zapisy stanowią również klauzulę informacyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zwanego potocznie „RODO”.

I. ADMINISTRATOR

Administratorem przekazanych przez Użytkowników danych osobowych jest M4 Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ulicy Rynek 30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000938096, posługująca się numerem NIP 6222839031, REGON 520670784.


W każdej sprawie związanej z danymi osobowymi, Użytkownik może się z nami skontaktować jako z Administratorem wysyłając e-mail na poniższy adres: kontakt@m4investments.pl

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Informacje zawarte w polityce przygotowaliśmy, aby w przejrzysty i zwięzły sposób poinformować o gromadzeniu, wykorzystywaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu itp. danych osobowych dotyczących Państwa.

Chronimy Państwa dane osobowe za pomocą stosownych środków bezpieczeństwa.

Zbieramy tylko niezbędne dane i przechowujemy nie dłużej niż jest to wymagane.

Dane osobowe wykorzystujemy w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe naszych Użytkowników przetwarzamy w następującym celu:

 • Dane zbierane za pomocą formularzy – będą przetwarzane zazwyczaj w celu marketingowym tzn. przesyłaniu ofert, kontakcie omawiającym możliwość współpracy, newsletteru na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).
 • Dane niezbędne do wykonania umowy, usługi (dedykowane formularze, kontakt mailowy, rozmowy telefoniczne):
  • wykonania umowy (nawiązania współpracy, zawarcia umowy oraz wszelkich innych stosowanych operacji służących osiągnięciu tych celów), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami; jak również dokonywanie analityki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też i podmiotom udzielającym wsparcia Spółce, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług marketingowych i sprzedażowych, a także partnerom biznesowym zgodnie z zawartymi umowami oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane zbierane za pomocą formularzy na postawie zgody – będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej zgody

Dane niezbędne do wykonania umowy, usługi (dedykowane formularze, kontakt mailowy, rozmowy telefoniczne):

 • realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) – przez okres współpracy;
 • dokonania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) – przez okres współpracy;
 • realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
 • realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) – przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie;
 • realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) – przez 5 lat od końca roku podatkowego;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem Cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy.

VI. INFORMACJE ANONIMOWE I AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH (PROFILOWANIE)

Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszych Stron. Chodzi w szczególności o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na Stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz na Stronę,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacja te określane są niniejszej Polityce prywatności jako „Informacje Anonimowe”.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w Polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnianie Ci możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych na Stronie. Ponadto Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych (np. tworzenie Niestandardowych Grup Odbiorców na Facebooku, ustawianie, targetowanie i kierowanie reklam).

Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Mogą być one wykorzystywane przez tych dostawców do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. 

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach danej Strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ

Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania aktualnych i prawdziwych danych.

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych
 • ich sprostowania
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail kontakt@m4investments.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika lub poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Administratora.

Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie.

VIII. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Posiadamy profile na poniższych portalach społecznościowych:

https://www.facebook.com/m4investments/

Przetwarzamy dane osobowe uczestników odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych, którzy wykonali co najmniej jedno z poniżej wymienionych działań:

 • Kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj”
 • Opublikowanie komentarza do postu Administratora
 • Opublikowanie recenzji Administratora na danym portalu
 • Przesłanie wiadomości za pośrednictwem danej platformy społecznościowej

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji z użytkownikami profilu na danej platformie społecznościowej: odpowiedzi na zadane pytanie lub odpowiedzi na komentarz i nie są przekazywane poza daną platformę społecznościową.

Zakres danych przetwarzanych w ramach profili Administratora w mediach społecznościowych obejmuje:

 • identyfikator użytkownika, np. imię i nazwisko
 • dane identyfikacyjne konta użytkownika
 • zdjęcie profilowe
 • zdjęcia zamieszczone przez danego użytkownika na profilu Administratora (np. w komentarzu)
 • treść komentarzy
 • treść wiadomości przesyłanych za pomocą danej platformy społecznościowej
 • anonimowe dane statystyczne gromadzone za pomocą plików cookies.

Dane osobowe są udostępniane właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation

IX. LINKI ZEWNĘTRZNE

Wszelkie linki internetowe, czyli adresy prowadzące do innych stron, podawane czy to w treści zawartych na stronach materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych do tego listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Nie odpowiadamy za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

X. POLITYKA COOKIES

Strony www.m4investments.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy M4 Ekspert Nieruchomości Karolina Radziszewska w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ Adres e-mail do powiadomień: kontakt@m4investments.pl 

Data aktualizacji: 20.11.2023 r.

Polityka Prywatności i Polityka Cookies | M4 Investments Sp. z o.o.